Køb af udlejningsejendom

Hvis du planlægger eller bare overvejer at købe en udlejningsejendom, er der utallige forhold, som du skal være opmærksom på.

Købesummen:

Købesummen for udlejningsejendomme afhænger først og fremmest af størrelsen af ejendommens indtægter fra husleje. Dertil kommer størrelsen af de forventede udgifter til løbende vedligeholdelse og forbedringer.

Først når du har alle nøgletal for ejendommen, kan du med en vis rimelighed vurdere, hvor meget du vil betale for ejendommen.

Budget:

Du bør i samråd med din revisor lægge et budget for driften af ejendommen. Budgettet kan herefter danne grundlag for at drøfte finansieringen med din bank og realkreditinstitut.

Vedligeholdelse:

Ejendommens behov for vedligeholdelse afhænger både af ejendommens alder, men også af hvor godt ejendommen løbende er blevet vedligeholdt.

Du bør tilknytte en teknisk fagkyndig rådgiver, som kan vurdere ejendommens fysiske tilstand, og som kan foretage en vurdering af, hvad der kan forventes at komme af vedligeholdelse indenfor en overskuelig årrække.

Husleje:

Selv om de lejere du overtager betaler husleje, så er det ikke nødvendigvis en garanti for, at huslejen ikke kan falde. En lejer kan ofte klage til Huslejenævnet over størrelsen af huslejen, med den risiko at huslejen skal sættes ned, hvilket igen vil påvirke din indtjening fra ejendommen.

Modsat kan der også være mulighed for at forhøje huslejen, hvis du vælger at foretage visse forbedringer af lejemålet. Lad os rådgive dig om dine risici og muligheder.

Risikoen for retssager og sager i Huslejenævnet:

Af forsigtighedshensyn bør der hvert år sættes penge af til advokatomkostninger, da der løbende består en risiko for tvister med en eller flere lejere. Det kan dreje sig om husleje, vedligeholdelse eller lejers fraflytning uanset om lejer selv siger op, eller lejemålet er blevet opsagt eller ophævet.

Tilbudspligt:

Ved køb og salg af en udlejningsejendom kan der være pligt til at tilbyde lejerne at købe ejendommen i fællesskab, og dermed danne en andelsboligforening.

Vi kan rådgive om, hvordan denne proces håndteres korrekt og bedst muligt.

Valg af selskabsform:

Hvem skal købe ejendommen?

Det skal nøje overvejes i samråd med dine rådgivere, om ejendommen skal købes af dig personligt, eller af et investeringsselskab som du ejer, som oftest et ApS eller A/S. I så fald skal det også overvejes samtidig at etablere et holding-selskab.

Det mest sædvanlige er at drive ejendommen i et A/S eller ApS, men der findes også flere endda meget store danske ejendomsselskaber, som ejes og drives som personligt ejede selskaber.

Rådgivning:

Du bør have både en revisor, en advokat og en tekniker tilknyttet som rådgivere under hele købsprocessen. Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Professionel rådgivning til udlejere